Projekt FT-TA3/077

Remediace podzemních vod s využitím permeabilních reaktivních bariér

Financován poskytovatelem dotace:
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
IČ: 47609109
www.mpo.cz

Přehled výsledků za rok 2008

Ke konci roku 2007 začal plný experimentální provoz kolony, tzn. s přítomným polutantem i s aktivní biotickou složkou. První dva segmenty byly naplněny čistou hlinitopísčitou půdou, která byla kontaminována zvoleným modelovým polutantem, čistou motorovou naftou, na cílovou hodnotu cca 3000–5000 mg.kg-1 půdy. Odběry vzorků následující po umělé kontaminaci vždy prokázaly koncentrace nafty v zemině v určeném rozmezí. Třetí segment byl naplněn porézním plnidlem keramzitem, a inokulován kmenem A. Čtvrtý segment byl naplněn čistou hlinitopísčitou půdou stejného půdního typu jako v prvních dvou segmentech, ale bez přidané kontaminace.

Při analýzách vzorků vody a zeminy z kolony jsme opakovaně dosahovali poměrně příznivých výsledků, čili snížení koncentrace nafty ve vodě procházející kolonou o cca jeden řád.

Datum vzorkováníKoncentrace nafty
mg.l-1 vodymg.kg-1 zeminy
První segment Čtvrtý segment První segment Čtvrtý segment
13.12.2007 4,2 0,9 3064,1 0
22.1.2008 2,2 0,5 2456,7 0,005
20.2.2008 3,4 0,4 2345 0,237
19.3.2008 5,3 0,3 2877,3 0,016
24.4.2008 3,5 0,4 2675,4 0
20.5.2008 2 0,2 1986,3 0,17
20.6.2008 3,5 0,1 2059,6 0
18.7.2008 2,6 0,3 2106 0
20.8.2008 3 0,3 1877,5 0
10.9.2008 3,1 0,2 1590,1 0,24
17.9.2008 2,7 0,4 2683,2 0,11

Protože po delší době již nedocházelo k výrazným změnám v koncentraci polutantu ani k signifikantním změnám fyzikálně-chemických veličin, rozhodli jsme se kompletně změnit (původně v pořadí od začátku kolony třetí) segment obsahující aktivní biodegradující složku. Původní válcový segment byl v průběhu srpna nahrazen segmentem kvádrového tvaru s hlavní výhodou spočívající v jeho snadnější modifikaci díky otevíratelné konstrukci. Do třetího segmentu byla vyrobena plastová nádoba kopírující vnitřní stěny kvádrového segmentu s dvěma propustnými čely ve směru proudění vody a na dno plastové nádoby bylo instalováno vzduchovací zařízení. Po instalaci aeračního zařízení a jeho ochrany byl jako vhodný nosič zvolen zeolit o velikosti částic 2-5 cm (viz Foto č. 1). Celkový pohled na připojený a zprovozněný bioreaktivní segment lze vidět na Fotu č. 2.

Současně jsme se na jaře a v létě 2008 začali připravovat terénní aplikaci permeabilní reaktivní bariéry (pilotní aparaturu) na lokalitě Soběslav. Zvolili jsme kontejnerové uspořádání a napojení na stávající čističku odpadních vod, zejména z důvodu využití již vybudovaného systému drénů v areálu závodu svádějících podzemní vodu kontaminovanou PAH do jednoho místa.

Zařízení (viz Foto č. 3) se skládá z těchto hlavních částí: bioreaktor, stripovací věž, vývěva, pohonné čerpadlo, zásobník vyživujícího roztoku, peristaltické čerpadlo, příslušné elektroinstalace a vodoinstalace. Zvolili jsme bioreaktor válcovitého tvaru o objemu cca 600 l, který byl naplněn modelovým nosičem keramzitem (viz Foto č. 4). Pro zajištění optimální dodávky vzduchu (kyslíku) do reaktivní zóny bioreaktoru jsme připravili stripovací věž, která prostřednictvím připojené vývěvy zajistí dostatečnou saturaci cirkulující vody kyslíkem. Pro dostatečnou dodávku živin jsme instalovali peristaltické čerpadlo schopné dodávat přesně definované objemy vyživujícího roztoku v přesně stanovených intervalech. V listopadu jsme dokončili instalaci všech součástí a pilotní aparatura je připravena na spuštění na jaře roku 2009.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid