Projekt FT-TA3/077

Remediace podzemních vod s využitím permeabilních reaktivních bariér

Financován poskytovatelem dotace:
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
IČ: 47609109
www.mpo.cz

Přehled výsledků za rok 2007

Ve vzorcích z vybrané lokality byly nalezeny látky skupiny NEL, konkrétně ropné uhlovodíky od C10 - C20, minoritně byly zastoupeny také alifatické chlorované uhlovodíky a látky skupiny BTEX. Hlavním nalezeným kontaminantem je nafta, při porovnání se standardem nafty však vzorky nevykazují charakteristické píky v oblasti n-alkanů, což svědčí o tom, že nafta je již částečně degradována (viz chromatografický záznam vzorku níže).

Vzorky kontaminovaných štěrků a vzorky znečištěné podzemní vody z lokality byly předány spolupříjemci dotace, Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické (Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.). Na základě testů byly vyselektovány čtyři kmeny schopné utilizovat jako substrát ropné látky (NEL) z dodaných vzorků, všechny patří dle klasifikace WHO do třídy I, čili mezi mikroorganismy použitelné bez omezení, nezpůsobující nemoci lidí nebo zvířat.

V laboratorních testech jsem prokázali, že všechny testované kmeny jsou schopny přežít a růst v přítomnosti nafty nebo ropného znečištění a jsou schopny tyto látky utilizovat pro svůj růst a používat je jako zdroj energie. Mezi účinností biodegradace nafty a ropného znečištění z lokality nebylo možné nalézt statisticky významné rozdíly ani jednoznačný trend. Průměrný procentuální úbytek nafty v průběhu desetidenního pokusu se pohyboval v rozmezí 8,1 - 47,3%, zatímco procentuální úbytek ropných látek z lokality byl 5,7 - 41,4%.

Experimentální data získaná během zkušebního provozu kolony v průběhu roku potvrdila naše očekávání. Koncentrace nafty ve vodě proudící kolonou se aktivitou mikroorganismů vybraného kmene v inokulu aplikovaném do třetího segmentu kolony významně snížila. Nedocházelo k sorpci nafty na materiály v koloně nebo na stěny kolony. Byla potvrzena úspěšná kolonizace keramzitu mikroorganismy v aktivní zóně kolony.

Pro efektivnější provoz kolony v roce 2008 bude zřejmě nutné zlepšit distribuci kyslíku přímo do aktivní zóny biodegradace v třetím segmentu prostřednictvím přímého intenzivního vzduchování ve speciálně upraveném segmentu kolony.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid