Projekt FT-TA3/077

Remediace podzemních vod s využitím permeabilních reaktivních bariér

Financován poskytovatelem dotace:
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
IČ: 47609109
www.mpo.cz

Přehled výsledků za rok 2006

V druhé polovině roku 2006 jsme po podpisu smlouvy dne 15.6.2006 začali pracovat na projektu Remediace podzemních vod s využitím permeabilních reaktivních bariér. Prvním úkolem bylo zpracování aktuální literární rešerše s tématem permeabilních reaktivních bariér obecně a se speciálním zaměřením na aplikace bariér s biotickou reaktivní náplní pro kontaminanty nepolárního, hydrofobního charakteru. Součástí byla i rešerše o používaných modelech permeabilních reaktivních bariér.

Druhým postupným cílem bylo vypracování návrhu konstrukce čtvrtprovozní experimentální kolony včetně zpracování metodiky jejího provozu. Rozhodli jsme se postavit kolonu stavebnicového typu složenou ze segmentů a dvou koncových dílů, přičemž hlavní výhodou zvoleného systému je především jeho variabilita. Každý segment má délku jeden metr a má vnitřní průměr 18 cm, v těle segmentu je vždy pět vzorkovacích otvorů uzavíratelných záslepkami. Celková délka kolony může být 3-5 m. Pro první experimenty jsme vybrali čtyřmetrovou variantu.

Posledním cílem roku 2006 byl výběr lokality pro budoucí stavbu permeabilní reaktivní bariéry na základě zkušeností získaných na modelu kolony. Vytipovali jsme tři vhodná místa a nakonec zvolili lokalitu na Slovensku, kde se již zabýváme sanací prostoru znečištěného nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL), respektive ropnými uhlovodíky C10-C40. Jedná se o oblast s vysokou prozkoumaností, respektive s relativně dobře prezentovatelnou geologickou stavbou a s vhodnými hydrogeologickými poměry.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid