Sanace starých zátěží

Sanační práce představují komplex speciálních činností, počínaje stavebními, geotechnickými výkony, konče sofistikovanými sanačními technologickými metodami. Základními sanačními postupy jsou sanace ex-situ a in-situ.

Sanace ex-situ - jsou razantní technologický a logisticky komplikovaný postup, vyvážený vysokou efektivitou. Zahrnují následující úkony;

  • Demolice stavebních objektů a likvidace kontaminovaných konstrukcí (betonových podlah, nadzemních, podzemních jímek, produktovodů apod.), demontáže a přemostění inženýrských sítí a komunikací a jejich zpětná montáž.

  • Zabezpečovací stavební a geotechnické práce - budování pažících stěn, těsnících podzemních stěn, kotvení stěn, svahů výkopů ad.

  • Odtěžení kontaminovaných zemin - vymístění - a jejich náhrada čistými inertními zeminami.

  • Kontaminovaný materiál (vytěžené znečištěné zeminy, kontaminovaná stavební suť) je navážen na dekontaminační plochu, kde je obvykle separován a dekontaminace jednotlivých frakcí je prováděna samostatně. V odůvodněných případech je prováděna inokulace vhodnými kmeny mikroorganizmů, některé materiály jsou vylehčovány zapracováním organické hmoty (kůra, piliny), pro podporu rozvoje mikroflóry jsou aplikovány anorganické nebo organické substráty.

Sanace in-situ - zahrnují soubor následujících neinvazních technologických postupů;

  • Sanační čerpání znečištěné podzemní vody a její dekontaminace, která je prováděna v mobilních sanačních technologiích

  • Promývání horninového prostředí detergenty kombinované se sanačním čerpáním podzemní vody

  • Venting - vakuová extrakce znečištění

  • Biodegradace znečištění v místě (in-situ)

  • Oxidace znečištění in situ a další

Sanační zásah je zpravidla veden kombinací obou postupů.

Monitoring a postsanační monitoring sanačních prací sleduje a dokumentuje kvalitu prováděného sanačního zásahu a jeho výsledek.

Rekultivace území po ukončení sanačního zásahu je území upraveno pro další využívání (zatravnění, obnova zpevněných ploch, obnova objektů apod).

Havárie - je NONSTOP služba, která operativně zasahuje při lokálním znečištění přírodního prostředí následkem živelných nebo nejčastěji automobilových nehod.

Výše uvedené sanační práce jsou prováděny odbornými řešiteli naší firmy, speciální technické práce zabezpečují vybraní ověření a odborně a technicky fundovaní subdodavatelé.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid