Průzkumné práce, analýzy rizik a projekty

Pro účely sanací starých ekologických zátěží provádí naše firma kompletní průzkumné a projekční práce.

Průzkum znečištění horninového prostředí

Cílem průzkumu je určení původu, tj. zdrojů znečištění, identifikace hlavních znečišťujících látek, ověření prostorového rozsahu znečištění, dynamiky šíření znečištění v čase a prostoru a bilance znečištění.

Analýza rizik kontaminovaného území

Cílem analýzy rizika je posouzení rizik vyplývajících ze zjištěného znečištění prostředí pro lidské zdraví a ekosystémů. Je prováděna dle aktuální metodiky US EPA a příslušných metodických pokynů MŽP ČR. Je posuzován celkový synergický vliv všech zdrojů znečištění na cílové objekty a navrženy sanační limity, při jejichž splnění nevznikají rizika pro populaci, jednotlivce či pro ekosystém. Na základě zhodnocení dosažených informací je zpracován návrh opatření, tj. návrh postupů eliminace rizik, variant sanačních metod.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti zejména v komplikovaných případech slouží k výběru optimální sanační metody. Studie se podrobněji zabývá jednotlivými variantami sanačních metod. Posuzuje efektivitu jednotlivých postupů a jejich finanční a časovou náročnost, ovlivnění stávajícího provozu průmyslového podniku apod.

Projekt sanačních prací

Projekt sanačních prací popisuje detailně metodiku sanačního zásahu, rozsah stavebních a sanačních technologických postupů, ekonomiku zásahu.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid