Sanace ekologických zátěží a havárií

Sanace kontaminovaných území je jednou z činností, která výraznou měrou přispívá k ozdravění životního prostředí.

Kontaminovaná území jsou pozůstatky lidské činnosti s negativními vlivy na životní prostředí, jako je znečištění zemin, staveb, podzemních či povrchových vod.

Kontaminovaná území - staré ekologické zátěže ve smyslu zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby č. 92/1991 ve znění pozdějších předpisů - jsou lokalizována v průmyslových nebo zemědělských areálech, v prostorech čerpacích stanic PHM, distribučních skladů apod. Běžně je znečištění rozšířeno do jejich blízkého okolí, jako jsou sousední obytné zóny, vodoteče apod. Znečištění se do přírodního prostředí šířilo úkapy, netěsnostmi technologií, nebo technologickou nekázní.

Životní prostředí je nejčastěji kontaminováno ropnými uhlovodíky, polyaromatickými uhlovodíky, pesticidy, těžkými kovy, a jinými organickými či anorganickými látkami.

Sanace ekologických zátěží, tj. jejich odstraňování a likvidaci provádí naše firma v souladu se směrnicemi a metodickými pokyny MŽP a MF ČR.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid