Chemické látky

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami je poskytováno v rozsahu působnosti Zákona o chemických látkách a směsích č.350/2011 Sb. v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a Nařízení rady č.1272/2008 CLP, Zákona na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění a Zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb. v platném znění

  • školení zaměstnanců

  • zajištění odborně způsobilé osoby pro nakládání s látkami vysoce toxickými

  • zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

  • označení obalů

  • zpracování bezpečnostních listů dle Nařízení č. 1907/2006 (REACH)

  • posouzení problematiky REACH na daný podnik a návrhy dílčího postupu

  • vypracování protokolárního záznamu o zařazení objektu dle zákona o prevenci závažných havárií

  • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid