Informace k testům

Doporučené množství vzorku

Testy pevných vzorků se provádějí ve vodném výluhu (připraveném dle ČSN EN 12457-4). Vzhledem k nutnosti připravovat větší objemy výluhu, zejména pro test na rybách, doporučujeme hmotnost vzorku minimálně 1 kg.
Při zkoušení kapalných vzorků, jsou tyto považovány již za vodný výluh. Zde doporučujeme minimální objem vzorku alespoň 5 l.

Nová edice normy ČSN EN ISO 6431

V květnu byla vydána nová edice normy ČSN EN ISO 6341 Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity. Tato norma platí od června 2013. Rozšířené vydání přináší v doporučených přílohách nové informace o provádění zkoušky. Na zkoušku prováděnou naší laboratoří nemá tato změna žádný vliv.

Nová edice normy ČSN EN ISO 8692

V srpnu 2012 byla vydána nová edice normy ČSN EN ISO 8692 Kvalita vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas. Nová edice zavádí v přílohách B a C alternativní způsob provedení zkoušky. Na zkoušku prováděnou naší laboratoří nemá tato změna žádný vliv neboť se přidržujeme konvenční metody.

Příjem vzorků

Pondělí-pátek: 7,00-15,30.
V případě potřeby je možné domluvit příjem vzorku i mimo obvyklý čas, případně převzetí přímo u zákazníka.
Pro efektivní zpracování vzorků a provedení testů doporučujeme dodat vzorky nejpozději ve čtvrtek do 11,30.

Doba trvání testů

Časová náročnost testů ekotoxicity je vyšší než u běžných analytických prací. Příprava výluhu trvá 24 hodin, test na rybách pak 96 hodin. S ohledem na tyto skutečnosti se doba dodání výsledků pohybuje zpravidla mezi 2-4 týdny.

Ceník

Náhled ceníku
V případě většího množství dodaných vzorků je možné dohodnout individuální cenu.

Flexibilní rozsah akreditace

Flexibilním rozsahem akreditace se rozumí rozsah akreditace umožňující průběžný rozvoj služeb pokrytých akreditací tzn., že laboratoř je oprávněna zařadit aktuální normalizované nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení za podmínky, že princip měření je zachován.
Změny jsou přesně definovány a jsou popsány v dokumentaci systému jakosti laboratoře. Nepodléhají okamžitému posouzení akreditačním orgánem a jsou posouzeny při následující dozorové návštěvě, resp. reakreditaci, s časovým odstupem nejvýše 1 rok.
Flexibilní rozsah akreditace je laboratoři přidělen na základě posouzení způsobilosti laboratoře k aplikaci flexibilního rozsahu akreditace akreditačním orgánem. Vychází z Metodického pokynu ČIA o.p.s. č. 30-04-07 – více www.cai.cz

Přehled zkušebních metod, na které může být flexibilní přístup aplikován, je i s uvedením typu přiznané flexibility uveden v příloze k „Osvědčení o akreditaci“. Zkušební metody, které prošly flexibilní změnou a které nebyly ještě posouzeny akreditačním orgánem, mají v „Protokolu o zkoušce“ uveden u použité metody symbol F značící využití přiznaného stupně flexibility.

Laboratoři ekotoxikologie byl přiznán stupeň flexibility č. 1.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid