Řízení kvality

Pro zajištění kvality a profesionální úrovně má laboratoř zaveden systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, akreditovaný ČIA o.p.s.

S ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání, je naše laboratoř akreditována Ústřední komisí pro ochranu zvířat, má vlastního veterinárního lékaře a je pravidelně kontrolována státním veterinárním dozorem.

Prohlášení o politice kvality

Posláním zkušební laboratoře ekotoxikologie MikroChem LKT spol. s r.o. Třeboň je podávat relevantní informace o vybraných vlastnostech látek. Jedná se zejména o údaje popisující důležité charakteristiky nebezpečných a rizikových látek pro složky životního prostředí.

Vedení laboratoře ekotoxikologie MikroChem LKT spol. s r.o. si je vědomo významu výsledků prováděných zkoušek a zejména závěrů z nich odvozovaných. Prvořadým zájmem vedení laboratoře a všech jejích zaměstnanců je proto důvěryhodnost, přesnost a vysoká úroveň poskytovaných služeb.

Při své činnosti klade laboratoř důraz na jakost služeb poskytovaných zákazníkům, dodržování platné legislativy a norem pro jakost a ochranu životního prostředí. Za tímto účelem se vedení laboratoře ekotoxikologie zavazuje:

 • provádět zkoušky podle dokumentovaných a pravidelně přezkoumávaných zkušebních postupů

 • provádět zkoušky v prostorách a prostředí, které vyhovují požadavkům prováděných zkoušek

 • udržovat a zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků laboratoře

 • poskytovat všem zákazníkům služby na co nejvyšší úrovni a trvale se snažit zvyšovat jejich spokojenost

 • trvale dbát na dodržování požadavků vyplývajících z normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a na promítnutí této normy do vnitřních směrnic laboratoře

 • trvale dbát na dodržování požadavků vyplývajících z MPA 30-04-07

 • trvale zlepšovat efektivnost systému managementu

 • dosahovat shody s platnou legislativou, normami pro jakost, vnitřními předpisy a smluvními závazky ve všech činnostech laboratoře

Soubor opatření, uplatňovaných v tomto směru v laboratoři, je představován touto Příručkou jakosti, která je vypracována v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Je to výraz skutečnosti, že vedení laboratoře pokládá správnost a stabilní přesnost produkovaných dat za základní a bezpodmínečně nutný rys práce moderní zkušební laboratoře. K trvalému zajištění vysoké kvality práce má laboratoř zaveden systém managementu, který je pravidelně přezkoumáván.

Cíle systému managementu laboratoře ekotoxikologie MikroChem LKT spol. s r.o.:

 • zajištění a udržení trvale vysoké kvality prováděných zkoušek v souladu se stanovenými metodikami a normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a MPA 30-04-07

 • zajištění souladu všech činností laboratoře s platnou legislativou České republiky

 • zvyšování spokojenosti zákazníků poskytováním služeb odpovídající úrovně

 • udržování a zvyšování kvalifikace pracovníků laboratoře, dosahování co nejvyššího profesního výkonu každého zaměstnance

 • vytváření optimálních pracovních podmínek a bezpečného pracovního prostředí

 • vylepšování technického vybavení laboratoře

 • sledování vývoje nových metod a používání aktualizovaných verzí normalizovaných metod v rámci přiznaného stupně flexibility

Všichni pracovníci laboratoře jsou seznamováni se systémem managementu laboratoře, jeho dokumentací a případnými změnami. Pracovníci laboratoře jsou povinni řídit se systémem managementu při vykonávání své práce a jsou povinni uplatňovat politiku kvality a schválené postupy při své práci.


Mgr. Zdeněk Kozlíček
vedoucí laboratoře

Náhled osvědčení o akreditaci

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid