Prováděné testy

Při testech ekotoxicity se sleduje působení vodného výluhu na několik skupin organismů v delším časovém intervalu (až 96 hodin). Naše laboratoř se věnuje provádění testů na těchto organismech:

 • sladkovodní ryby (úhyn, trvání testu: 96 hodin)
  Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - test na Poecilia reticulata - Část 2: Obnovovací metoda: ČSN EN ISO 7346-2

 • sladkovodní bezobratlí (ovlivnění pohyblivosti, úhyn, trvání testu: 48 hodin)
  Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity: ČSN EN ISO 6341

 • sladkovodní řasy (ovlivnění růstových parametrů kultury, trvání testu: min 72 hodin)
  Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas: ČSN EN ISO 8692

 • vyšší rostliny (klíčivost, trvání testu: 72 hodin)
  Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba): Příloha č.1 Metodického pokynu odboru odpadů MŽP ČR ke stanovení ekotoxicity odpadů, Věstník MŽP duben 2007, ročník XVII, částka 4

 • bakterie (luminiscence)
  Bakteriální bioluminiscenční test toxicity: ČSN EN ISO 11348-3

Bakteriální bioluminiscenční test toxicity se využívá zejména pro rychlé posouzení kvality vypouštěných odpadních vod. Jeho výsledky je však možné využít i při posuzování vhodnosti materiálů k biodegradaci či jejich používání v životním prostředí. Velkou předností tohoto testu oproti předešlým je rychlost provedení.

Test algicidních přípravků pro úpravu vody využívá metodiky testu inhibice růstu sladkovodních zelených řas. Tento test slouží k ověření účinnosti algicidních přípravků určených pro úpravu vody na vodu pitnou nebo teplou.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid