Laboratoř

Zkušební laboratoř je nedílnou součástí společnosti MikroChem LKT. Poskytuje nezbytné analytické zázemí pro ostatní střediska společnosti a kvalitní služby v oblasti vzorkování a analytiky životního prostředí svým obchodním partnerům a zákazníkům.

Stěžejní činností laboratoře jsou stanovení ekotoxicity vyžadovaná legislativou ČR (zejména pak vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhláškou MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 502/2004 Sb.) a vyhláškou MZd č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, test algicidních přípravků.

Laboratoř také zajišťuje celý proces vzorkování (od zpracování plánu vzorkování, přes odběr vzorku a jeho dokumentaci, analytické práce až po hodnocení výsledků). Dle par. 4, odst. 2, vyhlášky č. 294/2005 Sb. může odběr vzorků odpadů provádět pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu. Obdobná právní úprava platí i pro odběry vzorků vod. Laboratoř má vlastního manažera vzorkování a kvalifikované vzorkaře (personální certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17024 vydaný certifikačním orgánem CSQ-CERT při České společnosti pro jakost). Nejčastější případy, kdy je třeba kvalifikovaného odběru jsou: odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu nebo hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, odběry vzorků vytěžených zemin, hlušin a sedimentů pro účely posouzení dalšího nakládání, monitoring v rámci havarijní služby, monitoring skládek (vrty, průsakové jímky) a monitoring ČOV.

V laboratoři klademe důraz na kvalifikovaný personál (zaměstnanci laboratoře jsou zapojeni do systému dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace), kvalitní technické vybavení, pravidelné ověřování vlastností používaných organismů a systém práce. Díky tomu je laboratoř již od roku 1995 akreditována pod č. 1113 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025

Spolehlivost laboratorních výsledků je ověřována účastí v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách pořádaných středisky CSlab a ASLAB.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid