Politika integrovaného systému řízení

Společnost MikroChem LKT spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí: sběr a výkup odpadů, odstraňování odpadů, sanace zemin a podzemních vod, poskytuje poradenství v oblasti životního prostředí. Prioritou činností společnosti je zajištění spokojenosti zákazníků, dodržování právních předpisů a norem vztahujících se k jakosti poskytovaných služeb, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Pro realizaci vysoké úrovně služeb se vedení společnosti MikroChem LKT spol. s r.o. zavazuje k zajištění:

Spokojenost zákazníků

 • poskytováním služby na co možná nejvyšší úrovni, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků

 • neustálým zlepšováním kvality služeb s využitím informací získaných zjišťováním spokojenosti zákazníků

 • rozvíjením aktivní spolupráce se zákazníky při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných služeb

Ochrany životního prostředí

 • dosahováním shody s platnou legislativou, vnitřními předpisy a smluvními závazky ve všech oblastech našich činností

 • minimalizací vlivu našich činností na životní prostředí dostupnými prostředky technologickými, technickými a organizačními

 • pravidelným monitorováním environmentálních aspektů s významným dopadem na životní prostředí

Bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců při práci

 • vytvářením příznivého a motivujícího pracovního prostředí

 • prováděním pravidelného výcviku zaměstnanců v oblastech zajišťujících BOZP a PO

 • zjišťováním zdrojů možných pracovních rizik a jejich následnou eliminací

 • pravidelným monitorováním zdravotního stavu zaměstnanců a pracovního prostředí

 • zajištěním vhodných a spolehlivých osobních ochranných pracovních prostředků

Dále se vedení společnosti zavazuje:

 • neustále zlepšovat a zvyšovat efektivitu a výkonnost procesů, kvalitu služeb, úroveň ochrany životního prostředí, BOZP a PO

 • zahrnout do systému řízení BOZP, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím všechny subjekty, kterých se aktivity týkají tj. dodavatele, jednotlivé zákazníky, návštěvníky atd.

 • trvale dodržovat platné legislativní předpisy při prováděných činnostech společnosti

 • vytvářet příznivé a motivující pracovní prostředí, podporovat kreativitu a podnikavost každého zaměstnance v procesu neustálého zlepšování a ve vyhledávání úsporných opatření

 • vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců, zvyšování odbornosti pracovníků a rozšiřování jejich specializací

 • pěstovat u všech zaměstnanců pocit odpovědnosti za jakost vlastní práce, posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a za ochranu životního prostředí a motivovat je k neustálému sebezlepšování

 • pro zajištění plnění politiky jakosti, environmentu a BOZP, včetně navazujících cílů plánovitě zabezpečovat potřebné zdroje

 • dodržovat zásady etického chování vůči zaměstnancům a zákazníkům

Od zaměstnanců společnost očekává

 • aktivní přístup v hledání a podávání námětů, které povedou k neustálému zlepšování procesů a ostatních činností společnosti

 • pochopení Politiky jakosti a podílení se na její realizaci a plnění cílů integrovaného systému řízení

 • neustále zdokonalování odborných znalostí a dovedností

 • dodržování bezpečnostních pokynů, udržování pořádku a zlepšování pracovního prostředí na svých pracovištích.

V Třeboni 3. května 2013

Ing. Karel Koranda
generální ředitel

Politika jakosti (ve formátu pdf)

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid